Regulamin serwisu

§1  Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa www.kredytdlarolnika.com jest serwisem, którego właścicielem jest firma SILVER FINANSE – Władysław Kulik (świadczy usługi pod marką Kredyt dla Rolnika) z siedzibą w Warszawie (03-368) przy ul. Poborzańskiej 8/168, organ rejestrowy – CEIDG, NIP 5542929798, REGON 361649086, zwana w dalszej części regulaminu „SILVER FINANSE”.

2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu www.kredytdlarolnika.com tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Serwis www.kredytdlarolnika.com jest stroną internetową zawierającą informacje i materiały o produktach finansowych z sektora bankowego. Informacje i materiały zawarte w serwisie www.kredytdlarolnika.com pochodzą od osób trzecich oraz instytucji, które współpracują z SILVER FINANSE.

4. SILVER FINANSE jest partnerem autoryzowanym Open Finance SA oraz Unilink Cash Sp. z o.o., działa jako agent kredytowy banków: Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, Bank Pekao SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Santander Bank Polska SA, TF Bank AB. W zakresie umów ze współpracującymi bankami SILVER FINANSE jest umocowana do: przedstawiania oferty kredytowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu na podstawie otrzymanych pełnomocnictw.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin – dokument, który określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu www.kredytdlarolnika.com

Serwis – strona internetowa zamieszczona pod adresem www.kredytdlarolnika.com wraz z wszystkimi subdomenami prezentująca ofertę firmy SILVER FINANSE – Władysław Kulik a także szereg treści skierowanych do Użytkowników serwisu wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami.

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis www.kredytdlarolnika.com

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację bądź też użycie dowolnej z usług nie wymagających rejestracji uzyskała możliwość korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu o świadczenie usług, które są celem działania Serwisu. Momentem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu, która wyraża się poprzez skorzystanie z choćby jednej z dostępnych usług i funkcjonalności przez Użytkownika.

§3 Odpowiedzialność użytkownika

1. Korzystanie z serwisu www.kredytdlarolnika.com podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw SILVER FINANSE, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

3. Zabronionym jest działanie mogące utrudniać lub w jakikolwiek sposób zakłócić działanie serwisu, a także działania polegające na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do serwisu.

4. Działania Użytkownika polegające na próbie szkodliwego ingerowania w funkcjonowanie serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów, a Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

§4 Odpowiedzialność SILVER FINANSE

1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie www.kredytdlarolnika.com znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich SILVER FINANSE podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

2. SILVER FINANSE nie jest zobowiązana do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

3. Serwis www.kredytdlarolnika.com nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.).

4. Informacje zawarte w serwisie www.kredytdlarolnika.com nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek  innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.

5. Informacje przedstawione w serwisie www.kredytdlarolnika.com pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. SILVER FINANSE dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika. SILVER FINANSE zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie www.kredytdlarolnika.com oraz za informacje pochodzące od innych osób niż SILVER FINANSE.

6. Wszelkie informacje publikowane przez SILVER FINANSE nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.

7. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.

8. Odpowiedzi ekspertów w ramach strony www.kredytdlarolnika.com pod nazwą „Blog” zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.

9. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w serwisie   www.kredytdlarolnika.com nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

10. Poglądy, komentarze i opinie, które wyrażają użytkownicy w ramach „Bloga”, nie są odzwierciedleniem opinii i poglądów SILVER FINANSE, która prowadzi serwis www.kredytdlarolnika.com

11. SILVER FINANSE dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach www.kredytdlarolnika.com były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. SILVER FINANSE ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.kredytdlarolnika.com w dowolnym czasie. SILVER FINANSE dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.kredytdlarolnika.com. SILVER FINANSE zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami  będącymi następstwem okoliczności za które SILVER FINANSE nie ponosi odpowiedzialności.

12. SILVER FINANSE nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.kredytdlarolnika.com, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.

13. Niniejsza strona internetowa www.kredytdlarolnika.com ma charakter wyłącznie informacyjny.

§5 Partnerzy SILVER FINANSE

1. SILVER FINANSE publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo SILVER FINANSE oraz KREDYT DLA ROLNIKA i/lub stylu, wspólnej marki.

2. SILVER FINANSE nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

3. SILVER FINANSE nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach www.kredytdlarolnika.com (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.

4. SILVER FINANSE nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów www.kredytdlarolnika.com, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

5. SILVER FINANSE nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.

6. SILVER FINANSE nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

§6 Zastrzeżenia techniczne

1. SILVER FINANSE dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony www.kredytdlarolnika.com dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia SILVER FINANSE nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony www.kredytdlarolnika.com dotrą do użytkownika w sposób  bezbłędny, kompletny i pełny.

2. SILVER FINANSE dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. SILVER FINANSE nie gwarantuje prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które SILVER FINANSE nie ponosi odpowiedzialności.

3. SILVER FINANSE nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

§7 Prawa autorskie

1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie www.kredytdlarolnika.com jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

2. Zawartość serwisu www.kredytdlarolnika.com może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony SILVER FINANSE i w ramach przeznaczenia określonego przez SILVER FINANSE. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z firmą SILVER FINANSE - Władysław Kulik pod adresem kontakt@silverfinanse.pl

3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie www.kredytdlarolnika.com w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

4.  Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach www.kredytdlarolnika.com podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody SILVER FINANSE na zasadach ogólnych.

6. Publikacja linku do www.kredytdlarolnika.com w innych serwisach powinna mieć formę: KREDYT DLA ROLNIKA - SILVER FINANSE. W sprawie publikacji linku do www.kredytdlarolnika.com w innej formie prosimy o kontakt kontakt@silverfinanse.pl

§8 Ochrona danych osobowych

1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez SILVER FINANSE przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od SILVER FINANSE informacji o rynkach finansowych, nowoczesnych narzędziach inwestycyjnych, atrakcyjnych ofertach ubezpieczeniowych oraz nowościach rynku bankowego.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SILVER FINANSE – Władysław Kulik (świadczy usługi pod marką Kredyt dla Rolnika) z siedzibą w Warszawie (03-368) przy ul. Poborzańskiej 8/168.

3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez SILVER FINANSE działalności w zakresie pośrednictwa oraz doradztwa finansowego oraz w celu marketingu usług własnych SILVER FINANSE, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.  Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez SILVER FINANSE usług pośrednictwa oraz doradztwa finansowego.

4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.

5. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.), informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kredytdlarolnika.com

6. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez SILVER FINANSE usług pośrednictwa finansowego lub w celu marketingowym, w tym otrzymywanie informacji prosimy o przesłanie odwołania za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kredytdlarolnika.com

7. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza na stronie internetowej www.kredytdlarolnika.com

§9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez SILVER FINANSE usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie SILVER FINANSE identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez SILVER FINANSE, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez SILVER FINANSE.

3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do SILVER FINANSE za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kredytdlarolnika.com. SILVER FINANSE rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.

4. Po rozpatrzeniu reklamacji SILVER FINANSE wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

§10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

2. SILVER FINANSE zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

3. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie www.kredytdlarolnika.com od momentu jego zmiany. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników.

 

Polityka prywatności i cookies

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas korzystania z serwisu jest firma SILVER FINANSE – Władysław Kulik (świadczy usługi pod marką Kredyt dla Rolnika) z siedzibą w Warszawie (03-368) przy ul. Poborzańskiej 8/168, organ rejestrowy – CEIDG, NIP 5542929798, REGON 361649086, zwana w dalszej części polityki prywatności „SILVER FINANSE”

2. W przypadku przekazania przez Klienta danych osobowych w celach kontaktowych (w szczególności kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza kontaktowego), SILVER FINANSE przetwarza dane podane przez Klienta w celu udzielania Klientowi informacji o produktach i usługach oraz (w przypadku, kiedy Klient wyrazi na to zgodę) korespondencji marketingowej.

3. Przekazanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny. Klient ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez:

- kontakt telefoniczny, pod numerem +48 792 792 772 lub +48 727 218 020,

- w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kontakt@silverfinanse.pl,

- przesłanie żądania w formie pisemnej pod adres siedziby firmy SILVER FINANSE – Władysław Kulik, ul. Poborzańska 8/168, 03-368 Warszawa.

4. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

5. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem Serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.

6. Informujemy, że w serwisie mogą być wykorzystane następujące rodzaje plików Cookies:

a) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

8. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

9. Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje wykorzystujące formularze internetowe, umieszczone w serwisie, nie mają charakteru poufnego oraz że SILVER FINANSE zbiera w sposób automatyczny (przy wykorzystaniu tzw. cookies) informacje o użytkownikach, nie posiadające charakteru danych osobowych.

10. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez Open Finance SA, Unilink Cash Sp. z o.o., reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

11. SILVER FINANSE zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub w części, informacji zawartych na niniejszej stronie.

12. SILVER FINANSE informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym a także serwisach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Materiały te mają jedynie charakter informacyjny. SILVER FINANSE nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji, zamieszczonych w serwisie, ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.

13. Wszelkie prawa do zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do firmy SILVER FINANSE – Władysław Kulik, Open Finance SA, Unilink Cash Sp. z o.o., oraz do Klientów lub Partnerów firmy SILVER FINANSE – Władysław Kulik.

14. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

15. Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez SILVER FINANSE – Władysław Kulik w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach www.kredytdlarolnika.com i stronach z nią powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google.

arrow_drop_up
close

Zamów bezpłatną rozmowę!

Pn - Pt, 09:00 - 20:00

Wpisz numer telefonu i wybierz godzinę kontaktu: